Эхэ хэлэн - манай баялиг

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» НААДАМ Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадам 2014 оной июнь һараһаа Буряад орондо эмхидхэгдэнэ. Харин 2015 оной намарһаа Буряадай гүрэнэй телевидениин агаарай долгиндо сэхэ эфиртэ гарадаг болонхой. Буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха оршон байгуулхын тула, хүүгэдые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соел, заншал, түүхые саашань хүгжөөхэ, арадаймнай баялиг болохо аба эжынгээ хэлэ хүндэлэн үргэхэ зорилготойгоор энэ наадам үнгэрнэ. Буряад хэлэнэйнгээ нютаг хэлэнүүдэй өөрсэ аялгыень сээжэ хөөрөөгөөр, үгүүлбэриин ашаар хүгжөөн баяжуулха. Арадайнгаа заншалта ажал, урлал һэргээн бодхоохо, угсаатанайнгаа хубсаһаар бэеэ танюулха, түрэл арадайнгаа отог обогой түүхэ мэдэхэ гэһэн зорилго бэелүүлжэ байнабди.

Все выпуски

Яндекс.Метрика